Calendrier des activités pédagogiques de l’année 2019/2020

 

جامعة باجي مختار- عنابة

نيابة مديرية الجامعة للتكوين العالي في التدرج

 

والتكوين المتواصل والشهادات

 

          Calendrier des activités pédagogiques de l’année 2019/2020               

 

 

 

Lu 251 fois

        

 
 
Pédagogie Procédures Echéancier de l’année Calendrier des activités pédagogiques de l’année 2019/2020